Naszą witrynę przegląda teraz 132 gości 

Zaloguj sięInflacja PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Plan pracy:
1. Pojęcie inflacji.
2. Klasyfikacja inflacji.
3. Przyczyny inflacji.
4. Skutki inflacji.
5. Mierniki inflacji.
6. Bibliografia.

Temat: Inflacja i jej rodzaje.

1. Pojęcie inflacji
Inflacja ? proces ogólnego wzrostu poziomu cen rynkowych dóbr i usług w danym czasie, połączony z dużą utratą wartości pieniądza. Mierzy się ją przy pomocy stopy inflacji, która wyraża procentowo jak szybko zwiększa się poziom cen w danym czasie. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja (to długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen).

2. Klasyfikacja inflacji

2.1. Ze względu na jej tempo wyróżniamy:
? inflację pełzającą ? jest to inflacja powolna, która nie zakłóca procesów makroekonomicznych, odbywająca się zazwyczaj pod kontrolą rządu. Stopa nie przekracza 10%;
? inflacja krocząca - zwana często biegnącą. Inflacja ta ma ?skłonności? do wymykania się spod kontroli rządu. Może hamować przyrost dochodu narodowego. Stopa jest dwucyfrowa;
? inflacja galopująca ? stopa wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu procent (10 ? 50%) Nazywana również bywa super inflacją, prowadzącą do poważnych zahamowań w gospodarce;
? hiperinflacja ? spowodowana utratą wartości pieniądza. Ceny wzrastają w ?kosmicznym? tempie, prowadzi do załamania gospodarki, wskaźnik cen wynosi kilkaset procent.

2.2. Ze względu na przyczyny powstania:
? ciągnioną przez popyt (popytowa, nabywców) - występuje gdy całkowita wielkość planowanych wydatków wzrasta szybciej niż całkowita wielkość produkcji. Można spotkać również trzecią nazwę tej inflacji ? inflacja pieniężna (nadmierna ilość pieniędzy w obiegu)
? pchana przez koszty (kosztowa, podażowa, dostawców) ? spowodowana wzrostem kosztów produkcji. Rozróżniamy dwa szczególne przypadki inflacji kosztowej : a) inflacja płacowa (spowodowana nadmiernymi żądaniami płacowymi związków zawodowych do wydajności pracy, to powoduje wzrost kosztów produkcji, a to następnie prowadzi do wzrostu cen); b) inflacja importowana ? wzrost cen produktów importowanych powoduje wzrost cen produktów krajowych.
? inflacja strukturalna ?wywołana niedostosowaniem struktury produkcyjnej do zmieniających się potrzeb nabywców. Inflacja strukturalna ma charakter inflacji popytowo ? kosztowej.

2.3. Ze względu na sposób wystąpienia:
? inflacja jawna (otwarta) ? występuje w krajach z gospodarką rynkową (Francja, Polska);
? inflacja tłumiona (ukryta) cechują ją przymusowe oszczędności wywołane niedostateczną podażą w stosunku do efektywnego popytu jest to tzw. luka inflacyjna, czyli występowanie nadwyżki globalnego popytu nad podażą.

2.4. Ze względu na źródło powstania:
? wewnętrzna ? źródło tkwi w wewnętrznej gospodarce danego kraju (w instytucjonalnych i strukturalnych zjawiskach, charakterystycznych dla tej gospodarki);
? zewnętrzna ? źródła tkwi poza krajem
? budżetowa ? spowodowana nadmiernymi wydatkami państwa, które nie mają pokrycia w dochodach;
? kredytowa ? nadmierna kreacja pieniądza kredytowego;
? płacowa ? nadmierny w stosunku do wzrostu produkcji wzrost płac;

3. Przyczyny inflacji
? nadmierna ilość pieniędzy w obiegu
? wzrost cen surowców
? nadmiar udzielanych kredytów przez banki
? niezrównoważony budżet państwa (wydatki z budżetu przewyższają wpływy)
? inflacja importowana (wraz ze wzrostem cen artykułów importowanych przez dany kraj następuje wzrost kosztów produkcji, a to prowadzi do wzrost cen)
? nadwyżka eksportu nad importem
? obniżenie wydajności pracy, co powoduje wzrost kosztów produkcji

4. Skutki inflacji
? malejące zainteresowanie kredytem inwestycyjnym, długoterminowym
? dewaluacja waluty krajowej (dewaluacja waluty - obniżka kursu waluty danego kraju przez organy państwowe w stosunku do kursów innych walut).
? zamieszanie na rynku papierów wartościowych, a to powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu systemu finansowego kraju
? obniżenie dochodów społeczeństwa
? niechęć do oszczędzania
? deprecjację pieniądza (obniżenie wartości pieniądza, na rynku przejawia się ona zmniejszeniem dóbr i usług, które można kupić za tą sama kwotę)

5.Mierniki inflacji:
? indeks cen dóbr konsumpcyjnych (CPI) - stosunek kosztów tych dóbr znajdujących się w tzw. koszyku do kosztów tych dóbr z roku bazowego (poprzedniego). Koszt rynkowy tj. lista towarów objętych badaniem, która obejmuje większość dóbr i usług nabywanych przez konsumentów miejskich (np.: żywność, paliwo, lekarstwa, itp.) - najbardziej popularna metoda mierzenia inflacji.
? indeks cen dóbr produkcyjnych (PPI) - jest to stosunek cen niedetalicznych tych dóbr w danym roku do cen niedetalicznych w roku bazowym. Wzrost tego wskaźnika jest pierwszym sygnałem pojawienia się inflacji.
? indeks cen PNB - koszt nabycia przez ludność dóbr i usług finalnych w danym roku w stosunku do kosztów nabycia tego samego produktu w roku bazowym.
Bibliografia:

1. http://www.nbportal.pl, 2007
2. http://www.zset.home.pl. 2007
3. http://www.twoja-firma.pl/slownik, 2007
4. http://www.tf.pl, 2007
5. http://www.opracowania.info, 2007
6. http://www.money.pl/gospodarka, 2007
7. http://www.programyinwestycyjne.pl, 2007
8. http://www.newtrader.pl, 2007
9. http://www.money.pl/slownik, 2007
10. http://www.administracja.info, 2007
11. http://www.ioz.pwr.wroc.pl, 2007
12. http://slownik.cire.pl, 2007